City of Kenton The Key to Your FutureKenton City Treasurer
111 W Franklin St
Kenton, Ohio 43326
Office: 419-673-1310
Fax: 419-674-2383

Kenton City Treasurer


City Treasurer: Terri Downey